יום שישי, 24 בדצמבר 2021

עיצום כספי על חברת דואר ישראל בע"מ בגין הפרת הוראת הרישיון הכללי (הפרה נמשכת)

 המנהלת הכללית של משרד התקשורת הטילה עיצום כספי על חברת דואר ישראל ("חברת הדואר", "החברה") בסכום כולל של 32,715.68 ₪, וזאת בשל הפרות הוראת סעיף 28.1 לרישיון הכללי לחברת דואר ישראל בע"מ למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים (הרישיון") וסעיף 5 בנספח ב' ברישיון שעניינם הטמעת מערכת ניטור.

ועוד כמה מאמרים:

·       העליון אישר ריבית גבוהה מחוק אשראי הוגן

·       תביעות ייצוגיות וקצת על הוצאה לפועל

·       President Isaac Herzog met with the Prime Minister...

·       תביעה ייצוגית ואכיפה אזרחית

·    צו מניעה נגד מכירת מוט היגוי (סטיק) ממטוס 129מתקיפ...

·    מיכאל פן למעצר בית, לא יוסגר בינתיים לארה"ב תיווך ...

תיאור האסדרה החלה
סעיף 28.1 לרישיון הקובע כי בעל הרישיון יספק את שירותיו באורח תקין וסדיר ובאופן בלתי מפלה, בהתאם לתקני איכות ושירות כמפורט בנספח ב', ובהתאם להוראות הדין והרישיון. 
סעיף 5 בנספח ב' לרישיון הקובעת כי על חברת הדואר לנטר באמצעות מערכת אלקטרונית את דברי הדואר הפנים ארציים והבין-לאומיים הנשלחים באמצעותה; הניטור יתבצע מנקודת התחילה לנקודת הסיום, באמצעות אמצעי מעקב אלקטרוני אשר יוצמד לכל שק דואר או לדבר הדואר, ככל שנדרש בהתאם לסוג השירות; החברה תצמיד את אמצעי המעקב לדבר הדואר או תכניס את דבר הדואר לשק עם אמצעי מעקב, לפי העניין, בנקודת המסירה ומיד עם מסירתו לחברה ("הוראת הניטור"). מערכת הניטור נועדה לצמצם ולמנוע אבדנים, עיכובים וניתובים שגויים של דברי דואר ושקים דואר.
ממצאי פעולת הפיקוח
החברה לא הקימה ולא הפעילה מערכת ניטור ולמעשה לא ניטרה באמצעות מערכת אלקטרונית את דברי הדואר הפנים ארציים והבין-לאומיים הנשלחים באמצעותה באופן שבו הניטור יתבצע מנקודת התחילה לנקודת הסיום, באמצעות אמצעי מעקב אלקטרוני אשר יוצמד לכל שר דואר או לדבר הדואר, ככל שנדרש בהתאם לסוג השירות. זאת גם לאחר שהוטל על החברה עיצום כספי בשנת 2019 בגין אותה הפרה.
נימוקים לעניין העיצום הכספי
בעת קביעת סכום עיצום כספי הובא בחשבון תקנת משנה 2(א) לתקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), תשע"ד-2013 אשר קובעת כי המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בין היתר, ככל שהמפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל או המפקח. וזאת מאחר והחברה ביצעה השקעות כספיות ליישום ההוראה. 
בהתאם, העיצום הכספי שהוטל על חברת הדואר ביום 04 בנובמבר 2021 עומד על סך של 32,715.68 ₪. לסך העיצום הכספי בסך של 22,408 ₪ (לאחר הפחתה של 5,602 ₪ אשר מהווים 20% מסכום העיצום הכספי בשל נקיטת פעולות למניעת הישנות ההפרה והקטנת הנזק) הוסף החלק החמישים (22,408/50 = 448.16 ₪) בשל כל יום בו נמשכה ההפרה החל מיום 1 בינואר 2021 ועד ליום 24.1.2021 בהתאם להוראות סעיף 109 ד(א) לחוק. לחברה ניתנה ארכה ליישום הוראת הניטור עד ליום 31.12.2020 אולם החברה לא הקימה ולא הפעילה מערכת ניטור ולא דיווחה על כך למשרד כפי שנדרשה אלא רק ביום 24.1.2021.
בנוסף, נוכח הפעולות שבהן נוקטת החברה ולעניין המשאבים שאותם היא משקיעה על מנת לקיים אחר ההוראה הקבועה בסעיף 5 בנספח ב' ונוכח חשיבות יישום ההוראה והתקנת מערכת ניטור כנדרש בהקדם לטובת הציבור ניתנה לחברה ארכה ליישום הוראת הניטור עד ליום 31.12.2021.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה