יום שני, 2 בנובמבר 2015

תגובה לעניין בקשה להוספת ראיה - ניגוד העניינים של עו"ד אופיר לב...בבית משפט השלום                                                                                                    ת"ת 12303-08-15
בפתח תקווה                                                                                        
 המבקשת:     כלי תקשורת וניהול לישראל בע"מ
( התובעת)    
מרח' שפע טל 6, תל – אביב 67013
                          טל': 077-7060058,  פקס: 077-7060059
                         - נ  ג  ד  -
                                          עו"ד אופיר לב
                                          מרח' הרב קוק 80 הרצליה

          ובעניין:         רחל ביטון
          (הנתבע)                      ע"י ב"כ עוה"ד אופיר לב
                       מרח' הרב קוק 80, הרצליה
                      טל:09-7415737, פקס:09-7446661
תגובה לעניין בקשה להוספת ראיה - ניגוד העניינים של  עו"ד אופיר לב

בית המשפט הנכבד מתבקש שלא לעצום עיניים נוכח התנהלותו של עו"ד אופיר לב העולה בין היתר מנספחי המבקשת ו לאחר שבית המשפט הנכבד נוכח, שעו"ד לב פעל בעניינו בצורה בלתי סבירה עבור בא כוח, עד שהמשך פעילותו בתיק שבנדון מפריעה לניהול התיק עצמו, כדלקמן:

לשם הזהירות מתבקש בית המשפט הנכבד לאפשר למבקשות לחקור את עו"ד אופיר לב על תצהירו.
תשומת הלב מופנית גם לניסיון ההטעיה של עו"ד לב, כאשר ידוע שהליך מתן חוות דעת לעניין ניגוד העניינים אינו נחשב כתלונה וועדת האתיקה הנכבד עוסקת בימים אלו בגיבוש חוות דעת כאמור בנספח 2 לתגובה כאן.
1.     בית המשפט הנכבד נוכח בעצמו מן הנספחים שצורפו לבקשת המבקשת, כי עו"ד לב קיבל במרמה את היוזר והסיסמא של בא התובעות לשעבר ובצורה זו פעל בניגוד לחובותיו כעו"ד ותוך השחתת ההליך המתנהל.
2.   בית המשפט הנכבד אף נוכח, כי לא מר אופק או עו"ד קוריס בא כוח התובעות לשעבר הינו עניין התיק שלפנינו, בין היתר לאור שבעל המניות במבקשת הינו מיום הקמתה ועד יום זה, מר אמיר גנס אשר עו"ד אופיר לב מנסה להתמודד עם קובלנה פלילית שהגיש נגדו מר גנס, בבית המשפט השלום ברמלה וכפי שצורף.
3.    מאחר ונגד עו"ד אופיר לב מתנהלת קובלנה פלילית על ידי בעל המניות הבלעדי של המבקשת כבר משנת 2014, ולאור שעו"ד אופיר לב מנהל תיקים מול המבקשת מבלי לעסוק בתוכן התיק עצמו, אלא שעו"ד אופיר לב עסוק בהכפשות כנגד בא כוח לשעבר של המבקשת וכנגד חברות שאינן קשורות למבקשת- מתחזק החשש שעו"ד אופיר לב מצוי בניגוד עניינים, אשר בין היתר מביא אותו לשים את האינטרס שלו בקשר לקובלנה הפלילית המתנהלת נגדו, לפני האינטרס של מרשתו לשעבר.
4.    כך לשם הדוגמא, עולה שעו"ד אופיר לב הציעה "למכור" את מרשתו בתיק שלפנינו ללא כחל וסרק וכך עולה שעו"ד אופיר לב אף נמנע מלאפשר למרשתו להגיע להסדר פשרה בתיק שלפנינו, רק מתוך מניעיו האישיים.

5.       תשומת להב של בית המשפט מופנית לתכתובות המייל שבין הצדדים, המלמדות על רצונו של עו"ד אופיר לב למכור את מרשתו ועל האינטרסים האמיתיים המכוונים את מעשיו בתיק שלפנינו.
מצ"ב מקצת תכתובות המייל מסומנות 1'

6.       תשומת לבו של בית המשפט מופנית לתכתובות המייל שבין הצדדים, המלמדות על רצונו של עו"ד אופיר לב למכור את מרשתו ועל האינטרסים האמיתיים המכוונים את מעשיו בתיק שלפנינו.

7.       כך, עו"ד אופיר לב מציג לבית המשפט החלטות חלקיות ופסקי דין שכלל אינן קשורות למבקשות כאן תוך שהוא מנסה להטעות ולרמות את בית המשפט הנכבד כאילו מדובר באותה החברה ו/או אף כאילו מדובר בחברות עם בעלות זהה ו/או חופפת- ולא כך היא.

8.       ניכר גם, שעו"ד אופיר לב אינו פועל בעניינו כעו"ד במובן הקלאסי של התפקיד, בין היתר כאשר הוא מקים קבוצות בפייסבוק כנגד המבקשות ובאי כוחן, במסגרת הקב7צות בפייסבוק שמנהל עו"ד אופיר לב הוא משדל בגלוי את לקוחותיו הפוטנציאליים לרמות בתצהיריהם ואף להעיד במרמה בתיקים של חבריהם, לקוחותיו.

9.    עו"ד אופיר לב אף, ממשיך ומעוול כאשר הוא מפרסם בגוגל באמצעות מודעות ממומנות ותחת שמן של המבקשות ושל באי כוחן- מודעות שונות ומשונות ובהן הוא מבטיח שבית המשפט יפסוק בתיקים כרצונו של עו"ד אופיר לב.

10.   את המודעות הממומנות מפרסם עו"ד אופיר לב יחד עם בלוגים רבים אותם מתפעל שותפו, אשר נגדו אף ניתנו צווי הטרדה מאיימת ומתנהלות נגדו תביעות דיבה במיליונים.

11. עו"ד אופיר לב אף מנסה ביודעין להטעות את בית המשפט הנכבד, שכן מלבד העובדה שהוא עצמו טען שהוגשו נגדו תלונות לוועדת האתיקה, הרי שהוא עצמו יודע שלא תלונה הוגשה נגדו לועדת האתיקה, אלא פנייה לחוות דעת בהתאם לכללים, אשר אינה מהווה 'תלונה' בשלביה המתנהלים.

מצ"ב העתק הפניה הראשונית לועדת האתיקה מסומנת 2'
    
12.   ברור גם, שככל וועדת האתיקה תחווה דעתה בעניין שעו"ד אופיר לב מצוי בניגוד עניינים בתיקים בהם נטל לעצמו את היוזר והסיסמא של בא כוח המבקשות וממילא ברור שלאור ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו בערכאות בצורה ישירה ימצא שמדובר בניגוד עניינים- שהרי אז ממילא יתווסף חשש ממשי לטוהר התנהלות ההליך- עד למועד החלטת ועדת האתיקה בבקשה לחוות דעת שבפניה.

13.   ברור גם, שעו"ד אופיר לב אשר פועל בשיטתיות לשדל את לקוחותיו ולהצהיר דברי כזב, יאלץ להיחקר בדיונים בתיק, כך שישפך אור הכיצד עשרות מלקוחותיו הגישו תצהירי תלונה לועדת האתיקה בפורמט אחיד ובלתי נאמן למציאות והכיצד עשרות מלקוחותיו גם מגישים באמצעותו תצהיר פורמט אחיד לעניין חובם, אשר ברוב רובם של המקרים אין מחלוקת על כריתת ההסכם בגינו ועל נושאים נוספים מוסכמים- אשר לפתע בתצהירי הפורמט שמגיש לב הופכים ל"רעם ביום בהיר" והכפשות על מרמה וכו'.
14.   בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו ולהימנע מעצימת עיניים על הפעולות הפסולות שמבצע עו"ד לב לפניו ולכל הפחות להורות לועדת האתיקה ליתן החלטה בבקשה המונחת בפניה ו/או להורות על הקפאת ההליכים בתיק- עד למתן החלטת ועדת האתיקה בבקשה המונחת בפניה.

                                                                                    ____________________________
                                                                                          כלי תקשורת וניהול לישראל בע"מ

     

אין תגובות:

פרסום תגובה