יום רביעי, 14 באוקטובר 2015

ניגוד העניינים בו מצוי עו"ד אופיר לב...

בבית משפט השלום                                                                                                    ת"ת 41493-09-15
בפתח תקווה                                                                                        
המבקשת:     כלי תקשורת בע"מ
( התובעת)      
                         - נ  ג  ד  -

                                          עו"ד אופיר לב
                                          מרח' הרב קוק 80 הרצליה

          ובעניין:                    ילנה סולוביוב
 (הנתבע)         ע"י ב"כ עוה"ד אופיר לב
                       מרח' הרב קוק 80, הרצליה
                      טל:09-7415737, פקס:09-7446661
בקשה דחופה בכתב לאור ניגוד העניינים בו מצוי עו"ד אופיר לב

ביהמ"ש הנכבד מתבקש לקבוע שאינו יכול לעצום עיניים לנוכח המתרחש בפניו, כך שעו"ד אופיר לב, בגלוי, בזלזול צורם- מתנהל כאילו אין דין ואין דיין, ופוגע בהתנהלותו בצורה אנושה, באמון הציבור במערכת בתי המשפט.

מתוך מאות מסמכים מפלילים כנגד עו"ד אופיר לב הקשורים בקשר הדוק לתיק שלפנינו, נציין כבר בפתח הדברים את הצעתו של עו"ד לב בכתב, "למכור" את לקוחו תמורת "50-50", כדלקמן:

מצ"ב הודעתו של עו"ד אופיר לב לעניין 50-50 מסומנת 1'

1.     ייאמר עוד בפתח הדברים, כי בין היתר כאמור בנספחים המצורפים לבקשה ולאמור בבקשה שלפנינו וממילא לאורה מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן הוראות מתאימות לניהול התיק דנן וההליכים בתיק דנן כאמור בסייפאת הבקשה, נוכח ניגוד עניינים בו שרוי ב"כ המשיבה החדש,  עו"ד אופיר לב ( להלן:"עו"ד אופיר לב"), בעיקר לאור העובדה שכנגד עו"ד לב עומדות טענות קשות הקשורות לניהול התיק שלפנינו, לפיהן הוא מודה שהוא פועל בניגוד עניינים צורם, וכן לאור הודאתו של עו"ד לב שפלש לתיבת המייל של ב"כ המבקשת, זייף מסמכים ופעל בעוד מספר דרכים- אשר נחקרות בימים אלו במסגרת תלונה במשטרה שהוגשה נגדו ואף במסגרת תלונה בלשכת עורכי הדין וקובלנה פלילית המתנהלת נגדו בפני בית משפט השלום ברמלה. ייאמר עוד שעו"ד לב מנהל קבוצה בפייסבוק אשר הוא אחראי על תכניה מחד ואשר מאידך (למשל מראי

מקום 1ו -2 בבקשתו) הוא מנסה להסתמך על האמור בה וכטענות עובדתיות- כך שממילא ניכר בצורה אינהרנטית שעו"ד לב יידרש להעיד ולהיחקר בתיק שלפנינו, כדלקמן:

2.       יוזכר, שעו"ד אופיר לב נמנע מלפנות בבקשת אישור להתנהלותו לעדת האתיקה וממילא בינתיים ממתינים הצדדים להחלטת ועדת האתיקה לגבי תלונות ובקשות לחוות דעת, בעניין כנגד עו"ד אופיר לב.
3.       נראה, שבית המשפט הנכבד אינו רשאי לעצום עיניים, כאשר עו"ד אופיר לב מתנהל באולמו כאילו אין דין ואין דיין וכאשר ברור שלא ניתן לעבור על הדברים בשתיקה.

4.       כך, למשל, עולה כי עו"ד אופיר לב קיבל תמורת תשלום את אישורו של הצד שכנגד בדבר ההוראות שנתן למרשיו השונים ובצורה ברורה "מכר" את לקוחותיו לצד שכנגד, תמורת בצע כסף.

מצ"ב דוגמא לבקשתו של עו"ד אופיר לב לקבל מהצד שכנגד אישור על נוסח היעוץ המשפטי וההנחיות שהוא נותן ללקוחותיו, מסומן 2'

5.       המבחן האמיתי הינו העובדה, שמכל עשרות אלפי עורכי הדין בישראל- הרי שטענות המבקשת הנן כנגד עו"ד אופיר לב בלבד- כאשר החלפתו בכל עו"ד אחר בישראל תאיין את המצב הפסול והצורם שעומד כעת בפני בית המשפט הנכבד- ועל כן זועק לשמים שיהיה זה נכון לתקן את ההתנהלות.

6.       בית המשפט הנכבד גם נוכח בעצמו, כי המבקשת מתנהלת באלפי תיקים נפרדים מול מאות עוכרי דין שונים, ומעולם לא העלתה טענה כנגד בא כוח הצד שכנגד- עד שבעניינו של עו"ד אופיר לב לא ניתן להתעלם מהפגיעה בטוהר ההליך ובהתנהלות המזלזלת והעבריינית בה נוקט עו"ד אופיר לב.

7.       ממילא ייאמר, שלאור כלל 14 ו- כלל  36 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986, נאסר על עו"ד אופיר לב לייצג בתיק שלפנינו, ככל שלא יאושר הייצוג החריג כאמור על ידי בית המשפט ו/או על ידי הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין.

ייאמר, שבמקרים אחרים אף ננזף עו"ד אופיר לב על ידי בתי המשפט, לאור התנהלויות דומות.
1.       מסתבר, שעו"ד אופיר לב מנהל קבוצת פייסבוק שבה הוא משדל אנשים שונים להעיד דברי שקר הקשורים בקשר ישיר לתיק שלפנינו.
2.       מסתבר עוד, שעו"ד אופיר לב משתף פעולה עם הצד שכנגד ומסתיר התנהלות זו מלקוחותיו, תוך הפרת חובת הנאמנות המוטלת עליו ותוך פגיעה קשה באמון הציבור במערכת בתי המשפט.
3.       כך למשל, מסדרת תכתובות בין עו"ד אופיר לב לצד שכנגד עולה בין היתר, כי הוא אינו פועל לטובת לקוחותיו ובעצם משמש כסוכן כפול, בניגוד לדין.

מצ"ב מקצת התכתובות מסומנות 3'
4.       הרציונל העומד מאחורי כלל 14 וכלל 16 לכללי לשכת עורכי הדין נועד בכדי למנוע ניגוד עניינים והפרעה לניהול הליך משפטי, כך שמחד לידי עו"ד אופיר לב הגיעו במרמה מסמכים חסויים של המבקשת מחד, ומאידך ככל שיתנהל ההליך ולבסוף יסתבר שהייצוג הפסול של עו"ד אופיר לב אכן פגע בטוהר ההליך- עלול הדבר להביא לצורך בביטול ההליך כאן ובהתחלתו מחדש- כהוראות הדין במקרי פסלות וניהול הליכים בצורה כה פסולה מבחינה אינהרנטית.
5.       כך גם, עולה חשש ממשי שלאור ההליכים הפליליים והמשמעתיים הננקטים היום נגד עו"ד אופיר לב באופן אישי- יביא הדבר לשיקול דעת שגוי ולניגוד ענייניים שיפגע בכל הצדדים ואף בזמנו של בית המשפט הנכבד, שכן, לדוגמא, לאור הקובלנה הפלילית המתנהלת נגדו עולה חשש שיעשה שימוש במרשתו כאן לצורך ניגוח גורף הנובע ממניעיו האישיים שלו- ולא דווקא מהאינטרסים של מרשתו.
6.       כך גם, עו"ד אופיר לב כבר טרח להתקשר ולהציע עסקאות פשרה מפוקפקות הכוללות את "מכירת" בא כוח המבקשת לשעבר, וממילא תוך ניסיון לשידול לביצוע עבירות פליליות- הנוגעות בין היתר ישירות לתיק שלפנינו.
7.       ייאמר, שעו"ד לב אף הודה במסגרת הליכים אחרים כי קיבל לידיו במרמה את הסיסמא והיוזר למייל של הצד שכנגד ואף עשה בהם שימוש לרעה.
8.       ברור מהתכתובות גם, שעו"ד אופיר לב עושה בלקוחותיו כבשלו, מכתיב להם את גרסאותיהם ללא קשר למציאות ואף משדל אותם פעמים רבות בגלוי להצהיר דברי כזב ואף לבוא ולהעיד דבר כזב במסגרת תיקים אחרים שהוא מנהל.
9.       ברור שמדובר בהתנהלות בעייתית גם, שכן מכל עשרות אלפי עורכי הדין בישראל, קיימת בעייתיות בייצוג על ידי עו"ד אופיר לב בלבד, כך שכל עו"ד חלופי אחר שייצג בתיק יביא הפסקת ניגוד העניינים ולהפסקת המחדל והפגיעה בטוהר המידות- השוררים כיום.
10.   ייאמר ממילא, שיוצא בפועל שעו"ד לב מבקש לייצג כעת נגד לקוח שהיה בעקיפין אף מיוצג על ידו, כך שעו"ד לב נחשף לכל מסמכי הלקוח נגדו הוא מבקש לייצג עתה.

מצ"ב צילום מסך בעניין היוזר והסיסמא למייל מסומנים 4'


11.   ייאמר ממילא, שיוצא בפועל שעו"ד לב מבקש לייצג כעת נגד לקוח שהיה בעקיפין אף מיוצג על ידו, כך שעו"ד לב נחשף לכל מסמכי הלקוח נגדו הוא מבקש לייצג עתה.

הלכה היא שאמון הציבור והלקוחות בעורכי הדין היא נשמת אפו של המקצוע:

עלע 91 / 1747 ועד מחוז הדרום של לשכת עורכי הדין נ' יוסף שמואל פ"ד מו (4) 397,  עמוד402:

 "לא למותר יהיה במקרה זה לחזור ולהפנות את תשומת לבם של המשיב ושל כלל ציבור      עורכי הדין למושגי יסוד ולנורמות בסיסיות, ולענישה ההולמת במקרה שיופרו, עליהם        עמדנו לא אחת בפסיקתנו לאמוראמון מלא בין עורך דין ללקוחו הוא נשמת אפו של מקצוע עריכת הדין, וקשה להעלות על      הדעת, כיצד ניתן לקיים יחסי עורך דין ולקוח בלעדיהם. עורכי הדין מצטיירים בעיני       הציבור כאנשים בעלי רמה מוסרית גבוהה,  שניתן לסמוך עליהם.  עורך דין שסרח במישור זה איננו פוגע רק בלקוחו, ומשנתפס,  בו בעצמו, אלא פוגע בתדמיתו של מחנה עורכי הדין כולו.  מזה מתחייב עונש חמור ומרתיע לכל עורך דין שנתפס בקלקלתו.              מאידך גיסא, עונש קל מידי מחטיא את מטרתו, ולא רק שאינו מרתיע עבריינים בכוח אלא אף   משמש להם גורם מעודד'. (על"ע 1/88 [1], בעמ' 479,וכן על"ע 1/89, 15, 4779/90 [2]).            

12.         ייאמר ממילא, שעצם הימנעותו של עו"ד אופיר לב לבקש את אישורו של הועד המחוזי טרם נטל על עצמו את הייצוג בתיק שלפנינו מהווה לכאורה עבירה אתית.
13.         ויובהר, כי את הפנייה לוועד המחוזי כאמור לעיל, היה על עו"ד לב לבצע,  בטרם קיבל עליו את הייצוג של החייב, דא עקא, שעו"ד לב  לא טרח כלל ועיקר לבצע את הפנייה כשם שחובה עליו היה לעשות.  
14.          כבוד השופט ברק היטיב לעמוד על תכלית האיסור לפעול בניגוד עניינים ראו ת.א. מח' ים 3324/01 אלמוני נד עו"ד פלוני:      )שם, בעמ' 12; ההדגשה במקור( :

 "הכלל אוסר על אדם להימצא במצב של ניגוד עניינים. האיסור אינו רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע הפעולה או התפקיד. האיסור הוא על הימצאות במצב שבו             עלול להיות ניגוד עניינים. מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע. הכלל        צופה פני העתיד. אין זה מעלה ואין זה מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי. גם            אין זה מעלה או מוריד אם בפועל נגרם נזק או הוענקה טובה לזה שלמענו        פועלים. אכן,מטרת הכלל היא למנוע פיתוי מאדם ישר והגון בחינת 'אל        תעמידונו           בפני ניסיון'. הטענה הנשמעת לעיתים קרובות: 'סמוך עליי, לי זה לא יקרה. אני אדע להפריד בין ענייני האישיים ובין ענייני    התפקיד' אינה לעניין.הכלל בדבר ניגוד    אינטרסים בא למנוע מאדם מסור ונאמן מלהימצא במצב פוטנציאלי  של          ניגוד     אינטרסים".

15.         כללי האתיקה אוסרים המצאות במצב שבו יש חשש לניגוד עניינים, בין אם בפועל נגרם ניגוד עניינים ובין אם לאו (בד"א 32/11לשכת עורכי הדין נגד עו"ד מזרחי, פדאור אתיקה, 1.6.12). המבחן לקיומו של ניגוד עניינים הוא מבחן אובייקטיבי. סברתו הכנה של עורך הדין שאינו בניגוד עניינים אינה מהווה הגנה )בד"א 29/10עו"ד פרייליך נ' לשכת עורכי הדין, פדאור אתיקה, 5.8.10( במקרה של ספק, ראוי לפנות לועדת האתיקה לחוות דעת מקדימה לפי סעיף 60א' לחוק הלשכה ולפי כלל 16 לכללי האתיקה  , פדאור אתיקה 24.05.09) על"ע 10127/07 צוקרמן נ' הוועד המחוזי, פדאור אתיקה 24.05.09(
*** מצ"ב מאמרו של יו"ר ועדת האתיקה הארצית בעניין ניגוד עניינים אצל עו"ד מסומן כנספח 3'
16.         אין ולו צל צילו של ספק, כי מצב הדברים כפי שתואר לעיל ושמעלה חשש ממשי לניגוד עניינים, טעון בירור מעמיק ויסודי שיש לבצעו לאלתר, כמו כן ברי, כי אין מנוס אלא להמתין עד אשר תתקבל הכרעת וועדת האתיקה בעניין ובטרם יימשכו ההליכים בתיק.
17.         ברור אם כן, שלאור אופייה המהותי של השאלה בדבר חשש ממשי לניגוד עניינים מצידו של ב"כ החייב, והשלכותיה האקוטיות על המשך ההליכים בתיק, טעונה היא הכרעה כבר עתה ועוד קודם תתקבל כל החלטה אחרת בתיק דנן.
18.          מאזן השיקולים נוטה באופן ברור לטובת קבלת הבקשה דנן, שכן הנזק שעשוי להיגרם כתוצאה מאי קבלתה עולה לאין שיעור, על הנזק שבדחייתה. שכן אם יימצא בסופו של יום, כי ב"כ החייב אכן  היה מצוי בניגוד עניינים וכתוצאה מכך פסול מלייצג את החייב, הרי שיהא בכך כדי להטיל דופי או רבב רטרואקטיבית בכל ההליכים שנוהלו בתיק, לרבות אי אילו החלטות שיפוטיות או מעין שיפוטיות שנתנו עד לאותה הכרעה.
19.    ממילא כבר ציינו, שלאור ההליכים שננקטים נגד עו"ד אופיר לב על ידי מר אמיר גנס בעלי המבקשת, הרי שממילא כבר הוכיח אופיר לב שאין הוא מנהל את תיקיו כנגד המבקשת כהאינטרס של מרשו לנגד עיניו- כי אם מדובר באינטרס האישי שלו- המנוגד בפעמים רבות לאינטרס מרשתו.
מצ"ב העתק הקובלנה הפלילית המתנהלת נגד עו"ד אופיר לב בבית המשפט השלום ברמלה, מסומנת 5'

20.      בכל מקרה, יתבקש ביהמ"ש הנכבד ליתן הוראות מתאימות, לעו"ד אופיר לב ו/או לועד המחוזי ו/או ליתן החלטות מתאימות שבסמכותו לפי כלל 36 לכללי לשכת עורכי הדין.
21.      בית המשפט הנכבד מתבקש להשית על עו"ד אופיר לב הוצאות אישיות, שכן ממילא המחדלים במעשיו בתיק שלפנינו הוביל לצורך בהגשת הבקשה כאן.

                                                                                    ____________________________
                                                                                                      כלי תקשורת בע"מ

     המבקשת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה